کانال آموزشی و تحلیل فوتبال

کانال آموزشی و تحلیل فوتبال

این صفحه آموزشی می باشد و به دور از جهت گیری های متعصبانه،
شامل نکات کاربردی ،آنالیز و کوچینگ،
نکات فنی فوتبال

Jallalcheraghpoor@
ارتباط مستقیم

لینک کانال:

jalallcheraghpoor@

کانال های مرتبط