گروه تلگرام گپ فان

گروه گپ فان

گ_”__:_پ دو^س_-_-_-تان@👫

فقـٰٖஆـط بـ❉͢͜❉͜͡༅ـاادب ها

❤️
👆
👌

🤳فیلم وعکس +۱۸👎⛔️

👊دعوا👤و🗣بحث الکی👎⛔️

👈گپ فقط برای بامرام ها و باجنبه هاجا داره👍
😍😍😍😍😍😍😍😍😍

کانال های مرتبط